Make your own free website on Tripod.com
AIKI RYU JU JITSU

Home

About Us
RANKING SYSTEM
Gallery of Photos
Biography of Sho Dai Soke Chase
HONORS & RECOGNITIONS
AIKI-RYU JU JITSU YUDANSHA KAI
Contact Us
LINKS
HONORS & RECOGNITIONS

Special Honors and Recognitions Bestowed upon
Sho Dai Soke Chase, D.B. & Aiki Ryu Ju Jitsu

Martial Arts Achievements
 
Sho Dai Soke - Aiki-Ryu Ju Jitsu
Soke - Budokai Aiki Jujitsu
Hanshi - Goshin Ju Jitsu
Shihan - Nippon Jujitsu
Menkyo Kaiden - Gogyou-Ryu Karate Do
 
 
Other Honors, Distinctions and Recognitions
Sokeship Recognition - Kokusai Aikijitsu Kai - Tokyo, Japan
Certified Grand Master - Martial Arts Association-International
Doctor of Budo - American College of Martial Science
USMA International Martial Arts Master's Council
Canadian Black Belt Bujitsu Federation
Certified Personal Trainer - NFIA
Certified Sport Nutrition Consultant - NFIA
 
Member of the following organizations:
 
WORLD HEAD MASTER'S & SOKESHIP UNION
WORLD MARTIAL ARTS MASTERS SOCIETY
WORLD NIBUIKAI BUDO FEDERATION
KOKUSAI AIKIJITSU KAI - TOKYO, JAPAN
NISSEI KARATE KOBUDO FEDERATION
INDEPENDENT KARATE-DO FEDERATION
INTERNATIONAL BLACK BELT REGISTRY
AMERICAN FEDERATION OF JUJITSU
HAWAII MARTIAL ARTS INTERNATIONAL SOCIETY
INTERNATIONAL COMBAT MARTIAL ARTS UNION ASSOCIATION
INDEPENDENT MARTIAL ARTS FEDERATION
NATIONAL JU JITSU FEDERATION OF AMERICA
WORLD STREET COMBAT SYSTEMS ORGANIZATION
GOSHIN JU JITSU KAI INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SUNG JA DO ASSOCIATION
BUDOKAIKAN INTERNATIONAL FEDERATION OF MARTIAL ARTS
NIPPON JUJITSU KAI USA
INTERNATIONAL MARTIAL ARTS MASTERS COUNCIL (USMA)
MARTIAL ARTS ASSOCIATION-INTERNATIONAL
EAGLE TIGER MARTIAL ARTS FEDERATION
SHINTAI RYU MARTIAL ARTS ASSOCIATION


"Achievements are realizations of goals"
Sho Dai Soke Chase